تصویر لود شونده
04
آذر
china-flag-free-stock-image
آزمون مصاحبه زبان چینی (دوره تور لیدری)
12:00 ق.ظ - 11:59 ب.ظ

ثبت نام آزمون مصاحبه زبان چینی دوره تورلیدری در این سایت، ویژه فراگیران آتالند می باشد. زمان و مکان برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد....

04
آذر
photo-1478809846154-d4ca173df3e0
آزمون مصاحبه زبان انگلیسی تورلیدری دی ماه 98
12:00 ق.ظ - 11:59 ب.ظ

ثبت نام آزمون مصاحبه زبان انگلیسی تورلیدری در این سایت، ویژه فراگیران آتالند می باشد. زمان بندی دقیق و مکان برگزاری متعاقبا اعلام خواهد...

04
آذر
مصاحبه زبان ایتالیای
ثبت نام مصاحبه زبان ایتالیایی دوره تور لیدری
12:00 ق.ظ - 11:59 ب.ظ
زمان و مکان آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد.

ثبت نام آزمون مصاحبه زبان ایتالیایی دوره تورلیدری در این سایت، ویژه فراگیران آتالند می باشد. زمان و مکان برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد....

04
آذر
germany-flag-std_1
ثبت نام مصاحبه زبان آلمانی دوره تور لیدری
12:00 ق.ظ - 11:59 ب.ظ
زمان و مکان آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد.

ثبت نام آزمون مصاحبه زبان آلمانی دوره تورلیدری در این سایت، ویژه فراگیران آتالند می باشد. زمان و مکان برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد....

04
آذر
مصاحبه زبان فرانسه
ثبت نام مصاحبه زبان فرانسه
12:00 ق.ظ - 11:59 ب.ظ
زمان و مکان آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد.

ثبت نام آزمون مصاحبه زبان فرانسه دوره تورلیدری در این سایت، ویژه فراگیران آتالند می باشد. زمان و مکان برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد....

04
آذر
مصاحبه زبان روسی
ثبت نام مصاحبه زبان روسی (تور لیدری)
12:00 ق.ظ - 11:59 ب.ظ
محل و زمان برگزاری آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد.

ثبت نام آزمون مصاحبه زبان روسی دوره تورلیدری در این سایت، ویژه فراگیران آتالند می باشد. زمان و مکان برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد....

04
آذر
ژاپنی
آزمون مصاحبه زبان ژاپنی (دوره تور لیدری)
12:00 ق.ظ - 11:59 ب.ظ
زمان و مکان متعاقبا اعلام خواهد شد.

ثبت نام آزمون مصاحبه زبان ژاپنی دوره تورلیدری در این سایت، ویژه فراگیران آتالند می باشد. زمان و مکان برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد....

04
آذر
اسپانیایی
آزمون مصاحبه زبان اسپانیایی (دوره تور لیدری)
12:00 ق.ظ - 11:59 ب.ظ
زمان و مکان برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد.

ثبت نام آزمون مصاحبه زبان اسپانیایی دوره تورلیدری در این سایت، ویژه فراگیران آتالند می باشد. زمان و مکان برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد....

04
آذر
مصاحبه زبان عربی تور لیدری
آزمون مصاحبه زبان عربی (دوره تور لیدری)
12:00 ق.ظ - 11:59 ب.ظ
محل و زمان برگزاری آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد.

ثبت نام آزمون مصاحبه زبان عربی دوره تورلیدری در این سایت، ویژه فراگیران آتالند می باشد. زمان و مکان برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد....

04
آذر
دوره تورلیدری
آزمون مصاحبه زبان ترکی استانبولی (تورلیدری )
12:00 ق.ظ - 11:59 ب.ظ
زمان و مکان برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد.

ثبت نام آزمون مصاحبه زبان ترکی استانبولی دوره تورلیدری در این سایت، ویژه فراگیران آتالند می باشد. زمان و مکان برگزاری متعاقبا اعلام خواهد...